اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

مهندس فریبرز کریمی ابدی

مدیر عامل

بیوگرافی

مهندس فریبرز کریمی ابدی
مهندس فریبرز کریمی ابدی
پروانه دیبا سازان فرداد مهندس کریمی ابدی
پروانه اشتغال مهندس کریمی ابدی

پروانه دیبا سازان فرداد مهندس کریمی ابدی

اطلاعات تماس