اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

مدیران شرکت

مهندس علیرضا رضایی

مهندس رضایی

عضو هیئت مدیره
مهندس پیام جعفری

مهندس جعفری

رئیس هیئت مدیره