اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

جایگاه سوخت CNG
پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود

پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود

/ / /
عملیات اجرایی پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود. منطقه عزت آباد در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ انجام شد.

پروژه جایگاه سوخت CNG شهر دزفول

/ / / / / /
جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دزفول منطقه مدرس در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ احداث شد.
جایگاه سوخت CNG دزفول منطقه مدرس