اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

پروژه احداث جایگاه سوخت
پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود

پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود

/ / /
عملیات اجرایی پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود. منطقه عزت آباد در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ انجام شد.